Samen groeien
in geloof

CORONA-maatregelen (update 15 mei)

Met dank aan God mogen we vaststellen dat de toename van het aantal corona-besmettingen in ons land geleidelijk afneemt. Op 6 mei heeft het kabinet een versoepeling van ‘corona-maatregelen’ aangekondigd onder het voorbehoud dat het coronavirus onder controle blijft. Diezelfde avond heeft het crisisoverleg van onze hervormde gemeente, inmiddels uitgebreid met Jan Wicher Wolfs (voorzitter commissie eredienst), besloten om de eerder genomen corona-gerelateerde besluiten te verlengen tot 1 juli. Dit betekent onder andere dat er in ieder geval tot en met 28 juni online diensten zullen worden gehouden met een minimale aanwezigheid van kerkenraadsleden, kosters en technici en dat ook vergaderingen en dergelijke online plaats blijven vinden.

TRANSITIEPLAN

Tevens heeft het crisisoverleg besloten om begin juni een transitieplan (plan van aanpak voor de overgang naar “het nieuwe normaal”) klaar te hebben – afgestemd met de kerkenraden en andere kerkelijke geledingen – over mogelijke versoepelingen vanaf 1 juli. Dat plan zal bestaan uit een notitie over de mogelijke hoofdlijnen en een daadwerkelijk transitieplan (de gedetailleerde uitwerking). Het is echter goed om u te realiseren dat we naar verwachting vanaf 1 juli (mochten er dan weer diensten georganiseerd kunnen worden) nog langere tijd niet als volledige gemeente samen kunnen komen, hoe graag we dat ook zouden willen. Ook zullen we er rekening mee moeten houden dat de maatregelen mogelijk invloed zullen hebben op de activiteiten in het nieuwe winterseizoen. De kerkenraden zullen worden geïnformeerd over de voorgestelde hoofdlijnen en de commissie eredienst heeft een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden binnen de geldende maatregelen. Uw voorbede wordt gevraagd voor het werk van het crisisoverleg en alle werkzaamheden die daar uit voortvloeien. Het doet ons goed dat velen zich ook in deze moeilijke tijden belangeloos inzetten voor God en de naaste.