Samen groeien
in geloof

Diaconie

De diakenen hebben tot taak leiding te geven aan de gemeente bij het vervullen van haar roeping tot de dienst der barmhartigheid en om namens de gemeente deze taak te behartigen. De diaconale taken die hieruit voortvloeien zijn o.m.:

  • inzamelen van geld en goederen.
  • bezoekwerk.
  • hulpverlening.
  • afvaardiging naar en zitting in plaatselijke, regionale en provinciale besturen (o.a. maatschappelijke dienstverlening).

Naast de zorg in eigen gemeente, heeft de Diaconie ook een roeping in het lenigen van de nood van onze “verre naasten” (o.a. ‘Woord en Daad’). Verder heeft de Diaconie tot haar taak de gemeente bewust te maken om zich te houden aan Gods opdracht om daar te helpen waar geen helper is.

Contactgegevens staan onder aan deze pagina

 

Commissies en instellingen

Om het bovenstaande in de gemeente gestalte te kunnen geven, werken onder verantwoording of met hulp van de Diaconie de volgende commissies c.q. instellingen waarvan u op deze site alle informatie vindt onder de desbetreffende buttons:

 

Diaconale steun aan organisaties

 

Stichting reformatorische hulpactie Woord en Daad

De Stichting Reformatorische Hulpactie Woord en Daad is een landelijke stichting die mede gevormd wordt door de diverse plaatselijke comités verspreid over het hele land.

De stichting zet zich in voor daadwerkelijke hulp aan arme mensen in de derde wereld, waarbij deze hulp zoveel mogelijk gepaard gaat met de verkondiging van het Evangelie.

De hulp wordt verleend in de vorm van diverse projecten. Een belangrijk onderdeel van de hulp is de financiële adoptie van kinderen, die door hun eigen ouders niet onderhouden kunnen worden of van kinderen die geen ouders meer hebben.

De plaatselijke comités houden zich bezig met het inzamelen van gelden. Het comité Wierden/Hoge Hexel bestaat uit 5 personen.

De Hervormde Gemeente is hierin vertegenwoordigd middels minimaal één diaken die momenteel tevens voorzitter is.

De belangrijkste activiteiten van het comité zijn:

  • verkoop van kerstkaarten
  • werven van zendingsgeld van de plaatselijke lagere scholen t.b.v. Woord en Daad
  • jaarlijkse fietstocht
  • inzamelen van gebruikte postzegels
  • werven van sponsors t.b.v. financiële adoptie (info zie www.woordendaad.nl)
  • De diaconie fungeert tevens als contact adres voor een aantal groepen van mensen die gezamenlijk een kind financieel geadopteerd hebben via Woord en Daad; een doorgeefluik voor adoptiegelden en correspondentie.

Contactgegevens

Comité Wierden, Sekr. Dhr. B. Jansen Eupe, 2e Meijerinkshoekweg 2, 7641 RW, Wierden
Tel. 0546 572467 e-mail: ajanseneupe@planet.nl