Samen groeien
in geloof

Diaconie

Gegevens diaconie

Diaconie Hervormde Gemeente Wierden
Postbus 240
7640 AE Wierden

E-mail: diaconie@hervormdwierden.nl

Bankrekeningnummer: NL80RABO0354802402
KvK nr. 76398153

Diaconaat

Het Woord van God roept de gemeente op om te dienen. De diakenen hebben tot taak leiding te geven aan de gemeente bij het vervullen van haar roeping tot de dienst der barmhartigheid en om namens de gemeente deze taak te behartigen.

Taken van de diaconie

Het is de taak van de diakenen om geld in te zamelen o.a. door het collecteren tijdens de eredienst, te beheren en op een verantwoorde wijze uit te delen aan mensen die het nodig hebben, plaatselijk, landelijk en wereldwijd.

Het behandelen van hulpvragen en het geven van ondersteuning aan gemeenteleden en mensen buiten de gemeente. Deze hulpvragen kunnen betrekking op verlies van werk, langdurige ziekte, eenzaamheid, het niet kunnen voorzien in het dagelijks onderhoud en niet kunnen omgaan met geld.

Binnen drie maanden na overlijden van een gemeentelid gaat een diaken op huisbezoek bij een nabestaande om te informeren naar ervaringen en eventuele problemen.

Ook heeft de diaconie als taak te helpen met de viering van het Heilig Avondmaal. De diakenen helpen met de voorbereidingen van de tafel en de predikant tijdens de viering om daarmee te tonen dat de gemeente geroepen is na het Avondmaal te delen van de overvloed. De aan de Avondmaalstafel ontvangen giften krijgen daarom altijd een diaconale bestemming.

Een belangrijke taak van de diaconie is om de gemeente er bewust van te maken dat het Gods opdracht is om daar te helpen waar geen helper is.

Commissies en Instellingen

Om het bovenstaande in de gemeente gestalte te kunnen geven, werken onder verantwoording of met hulp van de diaconie de volgende commissies c.q. instellingen.

Mocht u vragen hebben over de diaconie of behoefte aan een gesprek met de diaconie kunt contact opnemen met de diaken in uw sectie.

Hieronder kunt u de contactgegevens van uw sectiediaken vinden.