Samen groeien
in geloof

Diaconie

De diakenen hebben tot taak leiding te geven aan de gemeente bij het vervullen van haar roeping tot de dienst der barmhartigheid en om namens de gemeente deze taak te behartigen. De diaconale taken die hieruit voortvloeien zijn o.m.:

  • inzamelen van geld en goederen.
  • bezoekwerk.
  • hulpverlening.
  • afvaardiging naar en zitting in plaatselijke, regionale en provinciale besturen (o.a. maatschappelijke dienstverlening).

Naast de zorg in eigen gemeente, heeft de Diaconie ook een roeping in het lenigen van de nood van onze “verre naasten” (o.a. ‘Woord en Daad’). Verder heeft de Diaconie tot haar taak de gemeente bewust te maken om zich te houden aan Gods opdracht om daar te helpen waar geen helper is.

Contactgegevens staan onder aan deze pagina

 

Commissies en instellingen

Om het bovenstaande in de gemeente gestalte te kunnen geven, werken onder verantwoording of met hulp van de Diaconie de volgende commissies c.q. instellingen waarvan u op deze site alle informatie vindt onder de desbetreffende buttons:

 

Diaconale steun aan organisaties

 

 

Bezoek commissie

De BC stelt zich ten doel om vanuit de bijbelse opdracht; vanuit het ambt voor alle gelovigen voor onze medemensen in te staan en een luisterend oor te hebben voor zowel pastorale, maatschappelijke als materiële behoeften.

Bezoeken en diensten door de BC gebracht of aangeboden hebben de bedoeling gemeenteleden, ook die in tehuizen verblijven, te laten weten dat ze erbij horen.

Elk lid van de BC maakt deel uit van een wijkteam. Een wijkteam bestaat uit een ouderling, een diaken en een of twee leden van de BC. Binnen dit team is regelmatig contact en overleg. De ouderling heeft de aansturende rol.

Vaste taken van de BC-leden zijn bezoeken afleggen bij:

gemeenteleden ter gelegenheid van hun 75ste verjaardag of ouder,
Mensen die zijn ontslagen uit het ziekenhuis of langdurig ziek thuis zijn.
Gezinnen na gezinsuitbreiding,
Nieuw ingekomen gemeenteleden,
Echtparen die een huwelijksjubileum vieren, vanaf hun veertigjarig jubileum,
Mensen met een beperking die jarig zijn,
Verzorgings- en verpleeghuizen
Mensen die graag een bezoek willen en dit aangeven.

Verder worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor ouderen; een vakantieweek, een paasmiddag, een ouderendag en een
kerst attentie.

Opbouw van het bestuur.

Het bestuur bestaat uit vijf leden van de BC en drie diakenen:

Voorzitter- diaken: J. Broeze

Voorzitter- BC:  Jene Wessels. Tel. 0546-574813, mobiel. 06-51465488.
Mailadres:  lammert.jenewessels@gmail.com

Secretaris:  Manda Nijhof. Tel 0546-572123, mobiel. 06-26999760
Mailadres:   jan-manda@outlook.com

Commissieleden:

Ingrid Nijsink. Tel 0546-572684
Mailadres:   mtsnijsink@hotmail.com

Hebt u vragen of wilt u meer weten van het werk van deze commissie dan mag u contact opnemen met Jene Wessels (tel. 0546-574813) of Manda Nijhof (tel. 0546-572123).

Stichting reformatorische hulpactie Woord en Daad

De Stichting Reformatorische Hulpactie Woord en Daad is een landelijke stichting die mede gevormd wordt door de diverse plaatselijke comités verspreid over het hele land.

De stichting zet zich in voor daadwerkelijke hulp aan arme mensen in de derde wereld, waarbij deze hulp zoveel mogelijk gepaard gaat met de verkondiging van het Evangelie.

De hulp wordt verleend in de vorm van diverse projecten. Een belangrijk onderdeel van de hulp is de financiële adoptie van kinderen, die door hun eigen ouders niet onderhouden kunnen worden of van kinderen die geen ouders meer hebben.

De plaatselijke comités houden zich bezig met het inzamelen van gelden. Het comité Wierden/Hoge Hexel bestaat uit 5 personen.

De Hervormde Gemeente is hierin vertegenwoordigd middels minimaal één diaken die momenteel tevens voorzitter is.

De belangrijkste activiteiten van het comité zijn:

  • verkoop van kerstkaarten
  • werven van zendingsgeld van de plaatselijke lagere scholen t.b.v. Woord en Daad
  • jaarlijkse fietstocht
  • inzamelen van gebruikte postzegels
  • werven van sponsors t.b.v. financiële adoptie (info zie www.woordendaad.nl)
  • De diaconie fungeert tevens als contact adres voor een aantal groepen van mensen die gezamenlijk een kind financieel geadopteerd hebben via Woord en Daad; een doorgeefluik voor adoptiegelden en correspondentie.

Contactgegevens

Comité Wierden, Sekr. Dhr. B. Jansen Eupe, 2e Meijerinkshoekweg 2, 7641 RW, Wierden
Tel. 0546 572467 e-mail: ajanseneupe@planet.nl

Vertrouwenspersonen

Draagt elkanders lasten (Galaten 6:2a)

In onze gemeente is een team van zes vertrouwenspersonen werkzaam. Zij staan gemeenteleden bij die psychische en/ of emotionele problemen hebben. Bovendien helpen zij gemeenteleden hun klachten te verwoorden en verwerken, eventueel als aanvulling op professionele hulpverlening. Zij kunnen u onder andere bijstaan bij: Rouwverwerking, huwelijks- of gezinsproblemen, verslaving, verwerking van trauma’s en depressiviteit.

Een vertrouwenspersoon oefent zijn/ haar taak alleen uit na de volgende procedure:
De wijkpredikant geeft aan de contactpersoon van het team door dat ondersteuning van een vertrouwenspersoon gewenst is en overlegt met haar wie hiervoor geschikt is. De vertrouwenspersonen hebben allen een cursus psychisch pastorale hulpverlening gevolgd en zijn benoemd door de Algemene Kerkenraad.

Zij hebben geheimhoudingsplicht.

Contactpersoon: Bianka Kiekebeld, tel. 06-41458291

e mail: jbjkiekebeld@gmail.com

Kinder- en tienerpastoraat

Er zijn binnen onze gemeente drie vertrouwenspersonen speciaal voor kinderen en tieners. Zij helpen en begeleiden en tieners bij het verwoorden en verwerken van scheefgegroeide situaties. Dat kan zijn in heel verschillende situaties, bijvoorbeeld: pestgedrag, overlijden van een ouder, echtscheiding en/ of andere ingrijpende situaties.

De vertrouwenspersonen voor kinderen en tieners zijn: Eddy Nijland,
Karel van Grootheest ( tel 579663 )  en Erna Harbers
(tel: 576754)

Zij hebben de cursus kinder- en tienerpastoraat gevolgd bij de stichting Chris.

Hun mailadressen zijn:

eddynijland1@gmail.com
krvgrootheest@home.nl
ernaharbers@ziggo.nl

 

 

 

 

Wijk team