Samen groeien
in geloof

Kerkenraad

Bestuur

De leiding van onze gemeente berust bij de Kerkenraad.

Kerkenraad

De kerkenraad

De leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad. In onze gemeente ook wel grote kerkenraad genoemd en wordt gevormd door 60 ambtsdragers. De grote kerkenraad heeft een deel van zijn taken geheel of gedeeltelijk gedelegeerd aan de kleine kerkenraad. Dat is eigenlijk een soort breed moderamen.

Wel is de taakverdeling tussen de beide kerkenraden belangrijk. De grote kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het gemeenteleven en voor het hart daarvan, de eredienst. De grote kerkenraad stelt ook de begroting en de jaarrekening vast, en besluit over de plaatselijke regeling, het beleidsplan en bijvoorbeeld de toegang tot het Heilig avondmaal. Ook alles wat de kaders voor de verkiezing van ambtsdragers betreft. En als dit zich voordoet het beroepingswerk van predikanten.

Tot de taken van de kleine kerkenraad behoren:

 • Het leiding geven aan de verkiezing van ambtsdragers
 • het voorbereiden en opstellen van het beleidsplan.
 • Het zoeken naar samenwerking met de PKN kerken en andere Wierdense kerken.
 • Het vaststellen van protocollen, reglementen, het instellen van commissies
 • Inhoudelijk voorbereiden van de vergaderingen van de grote kerkenraad;
 • Voorbereiding gemeenteavonden;
 • Dagelijkse leiding aan de opbouw van de gemeente, praktische invulling;
 • Afhandelen van ingekomen stukken;
 • Communicatie naar gemeente, kerkenraad en commissies.

Voor enkele belangrijke taken laat de kleine kerkenraad zich ondersteuning door werkgroepen. Dat zijn de werkgroepen Eredienst, Jeugdwerk, Apostolaat, Toerusting, Pastorraat en catechese. In elke werkgroep zijn vanuit de kleine kerkenraad één of meer ambtsdragers vertegenwoordigd.

Tenslotte kennen we nog het moderamen met als taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de grote en kleine kerkenraden, de uitvoering van die besluiten van beide kerkenraden waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

De leden kleine kerkenraad ziet u hieronder

Privacyverklaring

Privacyverklaring hervormde gemeente Wierden

 • Dhr J.H. Companje (Ernst-Jan) (Voorzitter kerkenraad)

 • Dhr. M. Borkent (Marco) (Scriba kerkenraad)

 • Ds. H.J. Donken (Huib) (Predikant wijk 1)

  Wijkgrenzen.

  De wijkgrenzen worden gevormd door een Noord-Zuid grens met als scheiding de Vriezenveenseweg-Stationsstraat-Rijssensestraat. Deze straten worden geheel toebedeeld aan wijk 2.
  Alle straten ten (noord)westen van deze grens vormen wijk 1. Hoge Hexel hoort bij wijk 1.
  Alle straten ten (zuid)oosten, inclusief de Vriezenveenseweg-Stationsstraat-Rijssensestraat vormen wijk 2.

 • Ds. T.J. Smink (Thomas) (Predikant wijk 2)

  Wijkgrenzen.

  De wijkgrenzen worden gevormd door een Noord-Zuid grens met als scheiding de Vriezenveenseweg-Stationsstraat-Rijssensestraat. Deze straten worden geheel toebedeeld aan wijk 2.
  Alle straten ten (noord)westen van deze grens vormen wijk 1. Hoge Hexel hoort bij wijk 1.
  Alle straten ten (zuid)oosten, inclusief de Vriezenveenseweg-Stationsstraat-Rijssensestraat vormen wijk 2.


 • Dhr. J. van der Heide (Jan) (Ouderling)

  Asterstraat, Begoniastraat, Dahliastraat, Rozenstraat
  De Wingerd, Hortensiastraat, Irisstraat, Leliestraat, Primulastraat, Violierstraat

 • Dhr. P. van Houdt (Peter) (Ouderling)

  Ouderling voor:
  Marktstraat (Stationsstr t/m Nijverdalsestr.)
  Nijverdalsestr. (tot Schoolstr.)
  Oude Zwolsestraat, Spoorstraat, Vossenbeldsstraat
  De Marke, Bongerd, Kerkstraat

 • Dhr F. J. B. Nijhof (Freek) (Ouderling Kerkrentmeester voorzitter CVK)

 • Dhr. G.D. Nijzink (Dinand) (Voorzitter diaconie)

 • Dhr. J. Koers (Jan) (Diaken)

 • Dhr. G. Weijers (Gert) (Ouderling)

 • Dhr. H.G.J. Kreijkes (Daan) (Ouderling)

  Acacialaan, Eikenlaan, Elzenlaan,
  Kastanjelaan (tussen Eikenlaan en Grote Maatweg), Larixlaan
  Almelosestraat, De Aa, Oude Almeloseweg