Samen groeien
in geloof

Kerkrentmeesters

algemene informatie

De Hervormde Gemeente te Wierden is “één centrale gemeente” onderverdeeld in twee  wijkgemeenten, met elk een eigen predikant en wijkkerkenraad.
Elke wijkkerkenraad heeft drie  Ouderling-Kerkrentmeesters met toegevoegd één kerkrentmeester.
De som van deze  vier personen per wijk vormen het centrale College van Kerkrentmeesters (CVK).

De Algemene Kerkenraad (AK) wordt gevormd uit 5 leden van elke wijk, waaronder per wijk een Ouderling-kerkrentmeester.
In dit AK-college wordt de beleidslijnen vastgesteld na te zijn getoetst in de Wijkkerkenraden en colleges van Kerkrentmeesters en Diaconie.

Daartoe wordt in de AK eens in de vijf jaren een beleidsplan opgesteld waarin de taken en aandachtspunten zijn vastgelegd voor een goed functioneren van de Gemeente.
Onderdeel daarvan is het beheer van de kerkelijke goederen en gebouwen en de wijze van bijeenbrengen van gelden als taak van het College van Kerkrentmeesters, met als doel instandhouding van de Erediensten.

De taak van de kerkrentmeesters:

De kerkrentmeesters is opgedragen het bijeenbrengen en beheren van de gelden die nodig zijn voor de instandhouding van de eredienst, het pastorale werk en onderhoud van de kerkelijke gebouwen.
Hieronder vallen o.a.:

 • Het onderhoud van de kerken, pastorieën, gebouw Hebron, enz.
 • Het traktement van de predikanten, de bezoldiging van de kosters, organisten en administrateur.
 • Het Kerkelijk Bureau (ledenadministratie en boekhouding)
 • De kosten van de kerkenraad, het jeugdwerk, de zondagsschool, kinderoppas, recreatie/evangelisatiewerk.
 • De pensioenvoorzieningen, sociale lasten.
 • Het zogenaamde quotum voor het landelijk kerkenwerk.
 • De voor rente en aflossing benodigde gelden.

In deze taken wordt de Kerkrentmeesters bijgestaan door diverse onder haar verantwoordelijkheid vallende commissies.

In de uitvoering van bovenvermelde taken zijn een aantal commissies actief, te weten:

De Financiële Commissie:

De financiële commissie ondersteunt het College van Kerkrentmeesters bij het verspreiden van enveloppen voor het inzamelen van de Vrijwillige Bijdragen, de jaarlijkse Zomeractie, de Dankdagcollecte. Deze acties zijn gericht op alle belijdende- en doopleden boven 18 jaar.

De Technisch Commissie:

De technische commissie verzorgt het totale technische onderhoud van de gebouwen en installaties en brengt verslag uit over de technische status ervan en de noodzaak tot schilderen, reparaties of vervangingen.

De Orgelcommissie:

De orgelcommissie ondersteunt het College van Kerkrentmeesters in het beleid ten aanzien van de twee kerkorgels van onze gemeente.

Het Kerkelijk Bureau:

Het kerkelijk bureau (KB) is het administratiekantoor van het College van Kerkrentmeesters en alle daarmee samenhangende werkzaamheden.

Hoe komen de kerkrentmeesters aan de benodigde gelden?

 1. De grootste bron van inkomsten is de Vrijwillige Bijdrage die elk jaar in de maand januari wordt georganiseerd door de Financiële Commissie onder het motto “Kerkbalans”.
 2. Tijdens de kerkdiensten wordt tweemaal gecollecteerd. De tweede rondgang daarvan is voor kerkbeheer in eigen gemeente.
 3. Na afloop van de kerkdienst wordt er globaal genomen 2-maal per maand een collecte gehouden voor de kerkrentmeesters. Een aantal daarvan wordt bestemd voor het Bouw- en Renovatiefonds en gerichte doelen, zoals voor plaatselijk jeugd- en evangelisatiewerk, en Dabar. De overige zijn voor het onderhoudsfonds
 4. Verder wordt jaarlijks in mei/juni de zomeractie gehouden onder leiding van de door de kerkrentmeesters ingestelde “Financiële commissie”.
 5. De opbrengst van de dankdagcollecte wordt jaarlijks met de diaconie afgestemd. De laatste jaren kwam de helft ten goede aan onze bouwprojecten, terwijl de andere helft een diaconaal doel kreeg.
 6. Bijdragen, giften e.d. bestemd voor de kerk, kunnen ook worden gestort op de hier bovengenoemde algemene rekening t.n.v. de kerk.
 7. Voor toekomstige (geheel of gedeeltelijke) vervanging van het orgel in de Dorpskerk en/of orgel te Hoge Hexel is een ‘orgelfonds’ aanwezig.
  Mocht u een donatie willen doen, dan kunt u deze overmaken op rekeningnr. NL25RABO0373732651  t.n.v. Orgelfonds Hervormde Gemeente Wierden.
  Voor donaties (giften) aan dit fonds houden we ons zeer aanbevolen.
 8. U kunt ook overwegen onze hervormde gemeente bij testament legateren, of als erfgenaam (deels of geheel) aanwijzen. Daarbij bestaat de mogelijkheid  dit te doen met toevoeging van de woorden  “vrij van rechten en kosten”. Voor specifieke vragen over deze mogelijkheid kunt u zich het beste wenden tot de notaris.
 9. Door Diaconie en Kerkrentmeesters samen worden 2 soorten collectebonnen uitgegeven, nl. van € 0,85 en van € 1,15 – Voor meer informatie over de aanschaf hiervan verwijzen wij u naar de informatie op deze website onder Kerkelijk Bureau.

Contact- en bankgegevens

Postadres van het College van Kerkrentmeesters en Kerkelijk Bureau is: Postbus 240, 7640 AE. Wierden.
Bankrekeningen zijn:

– Algemene betaalrekening:     NL25 RABO 037 373 2651

– Storten Vrijwillige bijdrage:    NL72 RABO 037 373 2678

Het bestuur van het College van Kerkrentmeesters: