Samen groeien
in geloof

Verdere maatregelen betreffende CORONA (COVID-19) 24 maart

Op maandag 23 maart is het ‘crisisoverleg’ van de hervormde gemeente opnieuw bijeen geweest. We hanteren in het vervolg het begrip Corona i.p.v. de term COVID-19 en gaan de komende overleggen in digitale / telefonische vorm uitvoeren. Verder volgen we de lijn van de regering en zijn de genomen besluiten nu geldig tot 1 juni 2020. Zoals al eerder aangegeven zal het “crisisoverleg” voorlopig tenminste iedere maandagavond een contactmoment hebben.

In het crisisoverleg zijn drie hoofdpunten benoemd:
1. De eredienst  2. Het pastoraat  3. Communicatie binnen onze gemeente

Eredienst
Voor wat betreft de zondagse digitale erediensten weten de meeste mensen ons inmiddels te vinden. Dat kan uiteraard via onze eigen website hervormdwierden.nl maar ook via kerkdienstgemist.nl

Het aantal mensen dat functioneel in de erediensten aanwezig is, wordt tot een minimum beperkt.

De instrumentale begeleiding van de psalmen en liederen zal vervangen worden door een vorm van digitale gemeentezang. Ook  zal er een ‘kindermoment’ in de dienst komen. 

Omdat de reguliere erediensten niet door kunnen gaan vragen wij u om uw collectebijdrage over te maken. Diaconie en Kerkrentmeesters bieden de mogelijkheid geld over te maken op rekeningnummer NL25 RABO 0373 732 651 t.n.v. Hervormde Gemeente Wierden. o.v.v. Collecten. In een later stadium zullen wij gezamenlijk een
verdeling maken over de collectedoelen.

Voor begrafenissen en kerkelijke inzegeningen van huwelijken heeft de regering een uitzondering gemaakt op de regel dat er geen bijeenkomsten gehouden mogen worden. Tot nadere berichtgeving gaan wij voorlopig uit van maximaal 30 aanwezige personen.

Pastoraat
Het diaconaat en pastoraat proberen binnen de toegestane ruimte mogelijkheden te vinden om de kerntaken zo goed mogelijk uit te voeren. Alle betrokkenen worden opgeroepen om ervaringen en ideeën met elkaar te delen. We proberen daarbij zoveel mogelijk te werken vanuit de wijkteams (ouderling-jeugdouderling-diaken-bezoekdame/- heer). Predikanten en OKW’s onderhouden ook de contacten naar de (jeugd)ouderlingen.

Communicatie
We proberen de van belang zijnde zaken zoveel als mogelijk via de website te communiceren. Mocht u vragen/opmerkingen hebben neemt u dan in eerste aanleg contact op met uw wijkouderling. Langs die weg komen vragen zonodig ook verder naar het “crisisoverleg”.

We realiseren ons dat we met alle maatregelen niet alle wensen kunnen honoreren. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de digitale woordverkondiging prioriteit heeft en alle andere zaken met zo min mogelijk menskracht gerealiseerd moeten worden. Daarnaast kunnen alle initiatieven die in lijn zijn met het beleid van de kerkenraden (en de maatregelen van de overheid) gewoon opgepakt worden.

Mocht u uw gaven breder beschikbaar willen stellen voor bijvoorbeeld vormen van digitale dienstverlening dan kunt u dat altijd overleggen met uw wijkteam.

  • Al eerder genomen besluiten:
    De inzameling van oud papier gaat t/m 1 juni  niet door. Het wordt dus ook niet bij u opgehaald.
  • Het kerkelijk bureau is gesloten tot en met 1 juni. Op de gebruikelijke openingstijden is het kerkelijk bureau nog wel telefonisch bereikbaar.