Samen groeien
in geloof

Werkgroep Pastoraat

De missie van de werkgroep.

De uitoefening van Jezus’ zorg is als die van een herder. Een Bijbelse metafoor, die wijst op
een specifieke zorgmethode, namelijk: ‘herderen’!

Daarbij had Jezus de bereidheid om te dienen, en een hart, dat compassie en
barmhartigheid kent; een zeer persoonlijke omgang met mensen; zoeken om het verlorene
te redden en thuis te brengen; mensen vanuit hun isolement te roepen en hen opnemen in
een nieuwe gemeenschap, die ontstaat rondom de verkondiging van Gods Koninkrijk.

Gericht op zorg voor de ziel. Dat wat de mens verbindt met de Schepper. Datgene wat
mensen ten diepste eigen is, wat hen verbindt met de Levensbron, hun oorsprong. Het wijst
op de binnenkant. Jezus’ pastorale zorg gaat uit van de veronderstelling dat de ziel, ‐ dat is:
de relatie met de Heere God, ‐ zorg nodig heeft.

De visie van de werkgroep is

Ervoor zorgen, stimuleren en erop toezien, dat binnen de gemeente voldoende pastorale
aandacht en zorg plaatsvindt vanuit het geloof in het Woord van God, de Liefde van Jezus
en de troost van de Heilige Geest door middel van aansturing en begeleiding van pastorale
werkzaamheden door sectieteams.

Dit realiseren we door:

  • Als werkgroep zichzelf geestelijk toerusten.
  • Zorgen voor voldoende toerusting van de ouderlingen.
  • Willen weten wat er in de gemeente leeft en wat de gemeente nodig heeft.
  • Regelen en stimuleren, dat we, als gemeenteleden, naar elkaar blijven omzien.
  • In contact met ouderlingen en hun secties blijven
  • Regelmatig samenkomsten met een deel of alle ouderlingen organiseren.
  • Pastorale zaken en actuele thema’s behandelen.

Met en binnen deze werkgroep werken de volgende commissies en werkgroepen
samen:

MinisterieWaarin de predikanten en ouderling kerkelijk werkers zitting
hebben.
ConsistorieBestaande uit alle ouderlingen.
SectieteamsMultidisciplinaire teams waarin ouderling, bezoekdame/heer,
diaken en jeugdouderling zijn vertegenwoordigd.
DiaconieDe diaken in het team vertegenwoordigt de diaconale aspecten en
ondersteunt ambtelijke bezoeken, zoals bij overlijden en financiële
nood.
BCBezoekcommissie
PPHPsycho Pastoraal Hulpverlening
KTPKinder- en tiener crisispastoraat
Dovenpastoraat

In deze werkgroep zitten: