Samen groeien
in geloof

Vertrouwenspersonen

Draagt elkanders lasten (Galaten 6:2a)

Pastoraal Psychische hulpverlening

In onze gemeente is een team van zes vertrouwenspersonen werkzaam. Zij staan
gemeenteleden bij die psychische en/ of emotionele problemen hebben. Bovendien helpen zij
gemeenteleden hun klachten te verwoorden en verwerken, eventueel als aanvulling op
professionele hulpverlening. Zij kunnen u onder andere bijstaan bij: Rouwverwerking, huwelijks-
of gezinsproblemen, verslaving, verwerking van trauma’s en depressiviteit.

Een vertrouwenspersoon oefent zijn/ haar taak alleen uit na de volgende procedure:
De wijkpredikant geeft aan de contactpersoon van het team door dat ondersteuning van een
vertrouwenspersoon gewenst is en overlegt met haar wie hiervoor geschikt is. De
vertrouwenspersonen hebben allen een cursus psychisch pastorale hulpverlening gevolgd en
zijn benoemd door de Algemene Kerkenraad.

Zij hebben geheimhoudingsplicht.

Contactpersoon: Joke Schipper tel. 807847

E-mail: jokeschipper33@gmail.com

Kinder- en tienerpastoraat

Er zijn binnen onze gemeente drie vertrouwenspersonen speciaal voor kinderen en tieners. Zij
helpen en begeleiden en tieners bij het verwoorden en verwerken van scheefgegroeide situaties.
Dat kan zijn in heel verschillende situaties, bijvoorbeeld: pestgedrag, overlijden van een ouder,
echtscheiding en/ of andere ingrijpende situaties.

De vertrouwenspersoon voor kinderen en tieners is:

Erna Harbers. (tel: 576754) ernaberkhof@hotmail.com Mobiel: 06 25593941

zij hebben de cursus kinder- en tienerpastoraat gevolgd bij de stichting Chris.

Vertrouwenspersoon machtsmisbruik

Vertrouwenspersoon Hervormde Gemeente Wierden

Regelmatig hoor je er via de media over. Situaties waarin er sprake is van ongewenst en
grensoverschrijdend gedrag. Daar waar mensen zijn beschadigd door machtsmisbruik. Iedereen
kent wel voorbeelden van misstanden die aan het licht zijn gekomen in de sportwereld,
kinderopvang maar helaas ook in kerken. Het betreft met name situaties die te maken hebben
met machtsongelijkheid zoals bij grensoverschrijdend gedrag van bijvoorbeeld
kerkenraadsleden, hulpverleners of vrijwilligers.

Misstanden ontstaan vaak wanneer er sprake is van intensieve contacten of bij mensen die op
dat moment niet sterk in het leven staan. We zijn er ons van bewust dat dit ook binnen onze
kerkgemeenschap zou kunnen voorkomen.

We zijn blij dat we per 1 februari ook voor onze gemeente een vertrouwenspersoon hebben
gevonden in de persoon van Mirna Veenema. Zij is huisarts in Nijverdal en woont in Wierden.
Haar kunt u benaderen als u geconfronteerd bent met ongewenst en/of grensoverschrijdend
gedrag. Zij zal dan voor u open staan, een luisterend oor bieden en u adviseren welke stappen
verder ondernomen kunnen worden. Zij heeft als huisarts geen enkele binding met onze
gemeente en is dus volledig onafhankelijk. Uw contacten met mevrouw Veenema blijven
uiteraard vertrouwelijk en worden niet met vertegenwoordigers van de hervormde gemeente
gedeeld.

We hopen van harte dat er zich nooit dergelijke ernstige situaties zullen voordoen.

Voor het werk van de vertrouwenspersoon is een protocol opgesteld door de landelijke PKN. Dat
is ook besproken in het triomoderamen van de drie PKN kerken in Wierden.

We zijn dankbaar dat we elkaar ook hier gevonden hebben. Mirna is al vertrouwenspersoon van
de Gereformeerde kerk en de Hervormde Kapel

Mirna is opgegroeid in Wierden en heeft daarna ongeveer 15 jaar in Leiden en Nieuwegein
gewoond. Daar heeft ze haar opleiding afgerond en gewerkt als huisarts. Sedert 2003 woont ze
weer in Wierden. Samen met enkele collega’s heeft ze een eigen praktijk in Nijverdal:
Huisartsenmaatschap Medisch Centrum Nijverdal.

Wanneer u contact met haar opneemt gebeurt dat via beveiligde mail en telefoon. U bent er dan
zeker van dat u alleen met haar rechtstreeks in contact komt. Contact opnemen kan via mail:
mirnaveenema@ezorg.nl of tel. na 18.00 uur: 06-28861988.