Samen groeien
in geloof

Ziekenzalving

“Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand”. (Jakobus 5: 13 t/m 16)

Het is in onze gemeente gebruikelijk dat gemeenteleden – bij ernstige ziekte – contact opnemen met de sectieouderling/predikant van onze gemeente. Vaak wordt er ook voorbede gedaan en schaart de gemeente zich biddend om het zieke gemeentelid. Dat is goed! Dat hoort ook zo, en dat moet zo blijven.

Wat niet zo vaak (of eigenlijk nauwelijks) gebeurt is, dat een gemeentelid de ouderling/predikant bij zich roept om hem te vragen zich met olie te laten zalven. Dat zijn we immers niet gewend. Tegelijkertijd kunnen we niet om de bovengenoemde Bijbeltekst heen.

Om die reden hebben de beide kerkenraden zich de laatste jaren verdiept in de ziekenzalving. Zo werd in 2017 een leerhuisavond rond dit thema gehouden, die door veel gemeenteleden werd bijgewoond én vonden in 2018 een informatieavond en een ambtdragersdag plaats. Naar aanleiding daarvan werd besloten om werk- groep te vormen, die een handreiking ziekenzalving zou schrijven. Deze handrei- king is in de afgelopen tijd in beide kerkenraden besproken en vastgesteld, waarbij de kerkenraden unaniem tot de conclusie zijn gekomen dat op grond van Gods Woord ook binnen onze gemeente ziekenzalving een plaats zou moeten hebben. Schroomt u dus niet met uw ouderling/predikant contact op te nemen en om ziekenzalving te vragen bij ziekte. Betekent dit dan dat dit voor elke ziekte geldt? Nee, bestudering over dit onderwerp leert ons dat het om ernstige ziekte gaat. Een ziekte waardoor bijvoorbeeld de onderlinge ontmoetingen belemmerd worden.

Hebt u vragen hierover en wenst u door te spreken over dit onderwerp? Wendt u zich dan gerust tot uw wijkouderling of predikant.